In Denemarken moet vanaf 1-7-2018 de Pedelecer zich als fietser gedragen

Overheidsregels en (of versus) de praktijk op de weg. Ook voor leasen, verzekeringen, RDW, etc.
Stromend
Veteraan | Forum Supporter
Veteraan | Forum Supporter
Berichten: 1656
Lid geworden op: 24 sep 2017, 16:41

In Denemarken moet vanaf 1-7-2018 de Pedelecer zich als fietser gedragen

Bericht door Stromend »

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0 ... ?id=202280

Even door Google Translate voor de tekst in Nederlands:

De volledige tekstUitvoerende volgorde Speedel Pedelecs TestschemaIn overeenstemming met artikel 68, lid 1 en 2, § 68a, subsectie 3 en 4 en sectie 118 9, eerste paragraaf.,
De Wegenverkeerswet, zie geconsolideerde wet nr. 38 van 5 januari 2017, zoals gewijzigd bij wet nr. 1557 van 19 december 2017 wet nr. 1559 van 19 december 2017 opgericht onder het gezag en de macht overeenkomstig sectie 7 1 van Executive Order nr. 453 van 11 mei 2017, Verkeer, Bouw en plichten van Housing Agency en bevoegdheden, remedies en afkondiging van een aantal van Verkeer en Bouw- en Housing Agency regelgevingAlgemene bepalingen voor het testschema
§ 1 Toerental pedelec: een tweewielig motorvoertuig met pedalen die kunnen worden aangedreven door de pedaalkracht alleen en die bovendien is voorzien van een elektrische hulpmotor, waarin het voertuig per uur kan rijden tot een snelheid van 20 km zonder trappen op hetzelfde moment geserveerd. Bovendien moet de elektrische hulpmotor kracht produceren bij snelheden tot 45 km per uur wanneer de pedalen van het voertuig tegelijkertijd worden gebruikt.

Sectie 2. Een snelheidspedelec moet door de EU goedgekeurd zijn als tweewielig motorvoertuig in klasse L1e overeenkomstig1) van het Europees Parlement en Verordening (EU) nr. 168/2013 van 15 januari 2013 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers, of2) richtlijn van het Europees Parlement en de 2002/24 / EG van 18 maart 2002 betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen en de intrekking van Richtlijn 92/61 / EG, zie Orde van gedetailleerde voorschriften voor het ontwerp van voertuigen en apparatuur.

§ 3. De regels van de verkeerswetten die van toepassing zijn op fietsen en fietsers zijn van toepassing op Speed pedelecs, zie de secties 4-11 en 14 2e

4. Geen enkele andere persoon dan de bestuurder mag worden vervoerd met een speed pedelec. Geen enkele aanhanger (fietsaanhangwagen) of zijspan mag op een speed pedelec worden aangesloten.

Paragraaf 5. Voor het vervoer van objecten op speed pedelec, sectie 51, subparagraaf 8, 1-3. punt, applicatie.lamp Drive

§ 6. Tijdens het rijden op speed pedelec moeten de vereiste lichten, zie sectie 2, zijn ingeschakeld.Leeftijdseisen en veiligheidsuitrustingParagraaf

7. Een speed pedelec mag alleen worden uitgevoerd door personen ouder dan 15 jaar.§

8. Tijdens het rijden op speed pedelec moet de bestuurder een vaste fietshelm gebruiken.Onderafdeling. 2. Een fietshelm gebruikt in overeenstemming met paragraaf 1, moet worden goedgekeurd en gemarkeerd volgens de Europese Parlement en de Raad (EU) 2016/425 van 9 maart 2016 persoonlijke bescherming en tot intrekking van Richtlijn 89/686 / EEG van de Raad.Geest die rijdt en rijdt onder invloed van bewustmakende stoffen, ziektes, enz.

Sectie 9. Sectie 53 en Sectie 54, paragraaf. 1 en 2 zijn van toepassing op de bestuurder van een speed pedelec.Uitzondering en onderzoek van snelheids Pedelec

Paragraaf 10. Als onderdeel van het producttoezicht overeenkomstig artikel 68a van de Deense wegenverkeerswet, kan het Deense transportagentschap snel pedelec en uitrusting voor snelheidspedelen bij de handelaar aanschaffen.Onderafdeling. 2. Het Deense transportagentschap kan onderzoek uitvoeren naar snelheidselektroden en apparatuur voor snelheidspedelecs overeenkomstig subparagrafen 1. Is het voor het onderzoek noodzakelijk, dan kan de Deense vervoersmaatschappij deskundige verklaringen verkrijgen.Onderafdeling. 3. Indien uit het onderzoek blijkt dat de snelheid pedelecs of apparatuur om pedelecs snelheid niet in overeenstemming met het product eisen, met inbegrip van etiketteringsvoorschriften, vergoeden de handelaar Traffic Agentschap noodzakelijke kosten van de bemonstering in het kader van onderafdeling. 1 en noodzakelijke uitgaven voor onderzoeken op grond van subafdelingen 2eCompensatie en verzekering, etc.

Sectie 11. Sectie 16 van de Noorse verkeerswet is van toepassing op snelheids Pedelecs.§ 12. De regels inzake de verplichting van de verzekeringsmaatschappijen die een aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen, om over de aansprakelijkheid van het Besluit aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen enz. Te nemen, geldt niet voor de snelheid aansprakelijkheid pedelecs onder deze Bestel §§ 1 en 2.§ 13. De bestuurder van een snelheid Pedelec moet tijdens het rijden te brengen premium ontvangst waaruit blijkt dat de aansprakelijkheid wordt opgesteld en bijgehouden van kracht is, te zien. Wegenverkeerswet § 105. Prize ontvangst moet worden op ieder verzoek van de politie.Straf en inwerkingtredingLid 14. Sancties worden opgelegd aan iedereen die paragraaf 4-8 schendt.Onderafdeling. 2. Schending van artikel 53 en artikel 54, para. 1 en 2, zie sectie 9 van de uitvoeringsbeschikking, worden gestraft overeenkomstig artikel 117c, eerste lid, van de verkeerswet. 1, No. 1-3 en paragraaf. 2e§ 15. De verordening treedt in werking op 1 juli 2018.Agentschap voor verkeer, gebouwen en huisvesting, 25 juni 2018Carsten Falk Hansen/ Stefan Søsted


Verstuurd vanaf mijn iPad
Laatst gewijzigd door Stromend op 29 jun 2018, 11:00, 3 keer totaal gewijzigd.
R&M Cruiser HS 6.000km,
Stromer ST2s 2017, ruim 23.000km,
Klever X Commuter 2019 va. 6-2020

Tomic
Runner-up
Runner-up
Berichten: 19
Lid geworden op: 19 jun 2018, 14:13
Locatie: Bussum

Re: Denemarken staat vanaf 1-7-2018 de Pedelec toe op het fietspad

Bericht door Tomic »

Kijk eens aan! Het moet ergens beginnen... :cool2:
Stromer ST2 814wh, Brooks zadel, Strakke bodyfloat, XLC Stuurpen - 26 KM ww. en vele km's privé...

rvaneijk
Veteraan
Veteraan
Berichten: 579
Lid geworden op: 10 sep 2017, 10:41

Re: Denemarken staat vanaf 1-7-2018 de Pedelec toe op het fietspad

Bericht door rvaneijk »

Ik haal het er nog niet zo snel uit. Waar staat het stukje over het fietspad?


De Engelse versie komt iets beter de Google-algoritmen heen.

-----

Executive Order on Speed ​​Pedelecs Test Scheme

Pursuant to section 68, subsection 1 and 2, § 68 a, subsection 3 and 4, and section 118 9, 1st sentence, of the Road Traffic Act, cf. Legislative Order No. 38 of 5 January 2017, as amended by Law No. 1557 of 19 December 2017 and Act No. 1559 of 19 December 2017, shall be determined by authorization and authorization pursuant to section 7 1, in Order No. 453 of 11 May 2017 on the tasks and powers of the Danish Transport, Construction and Housing Agency, appeal and disclosure of certain regulations of the Danish Transport, Building and Housing Agency:

General provisions for the test scheme

§ 1. Speed ​​pedelec means a two-wheel motorized vehicle with pedals which can be powered by pedal power alone and additionally equipped with an electric auxiliary motor capable of driving the vehicle up to a speed of 20 km per hour without the pedals at the same time served. In addition, the electric auxiliary engine must produce power at speeds of up to 45 km per hour when the vehicle's pedals are operated at the same time.

§ 2. A speed pedelec shall be EU-approved as a two-wheel motorized vehicle in Class L1e in accordance with

1) Regulation (EU) No 168/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the approval and market surveillance of two or three-wheel vehicles and quadricycles, or

2) Directive 2002/24 / EC of the European Parliament and of the Council of 18 March 2002 relating to the type-approval of two or three-wheel motor vehicles and repealing Council Directive 92/61 / EC, as set out in the Executive Order on the detailed rules for vehicle design and equipment.

§ 3. The rules of the traffic laws that apply to bicycles and cyclists apply to speed pedelec and speed pedelec, cf. sections 4-11 and 14 2nd

Carrying, reading and connection

§ 4. No person other than the driver may be transported on a speed pedelec. No trailer (bicycle trailer) or sidecar may be connected to a speed pedelec.

§ 5. For the carriage of objects on speed pedelec, section 51, subsection 8, 1-3. point, application.

Lamp Drive

§ 6. When driving on speed pedelec, the required lights, cf. section 2, must be switched on.

Age requirements and safety equipment

§ 7. A speed pedelec may only be carried out by persons over the age of 15 years.

§ 8. While driving on speed pedelec, the driver must use a fixed bicycle helmet.

PCS. 2. A bicycle helmet used in accordance with paragraph 1, must be approved and labeled in accordance with Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686 / EEC.

Spirit driving and driving under the influence of awareness-raising substances, illness, etc.

§ 9. Section 53 and Section 54, para. 1 and 2 apply to the driver of a speed pedelec.

Exception and examination of speed pedelecs

§ 10. As part of product supervision pursuant to section 68a of the Danish Road Traffic Act, the Danish Transport Agency may take speed pedelec and equipment for speed pedelecs at the trader.

PCS. 2. The Danish Transport Agency may conduct investigations of speed pedelecs and equipment for speed pedelecs pursuant to subsections 1. Is it necessary for the investigation, the Danish Transport Agency can obtain expert statements.

PCS. 3. In cases where the investigation shows that speed pedelecs or speed pedelecs equipment does not comply with the product requirements, including the labeling requirements, the trader shall refund the costs incurred by the FSA by sampling pursuant to paragraph. 1 and necessary expenses for investigations pursuant to subsections 2nd

Compensation and insurance, etc.

§ 11. Section 16 of the Norwegian Traffic Act applies to speed pedelecs.

§ 12. The rules on liability for insurance companies providing insurance against liability for motor vehicles, to assume liability insurance in the Executive Order on Liability Insurance for Motor Vehicles, etc., do not apply to liability insurance for speed pedelecs covered by sections 1 and 2 of this Order.

§ 13. The driver of a speed pedelec shall, during driving, carry a prize receipt that shows that liability insurance has been signed and in force, cf. section 105 of the Traffic Act. The prize receipt shall be submitted to the police upon request.

Punishment and entry into force

§ 14. Penalties shall be imposed on anyone who violates sections 4-8.

PCS. 2. Infringement of section 53 and section 54, para. 1 and 2, cf. section 9 of the Executive Order, shall be punished pursuant to section 117c (1) of the Traffic Act. 1, No. 1-3, and paragraph. 2nd

§ 15. The Order shall enter into force on 1 July 2018.

Traffic, Building and Housing Agency, 25 June 2018
Laatst gewijzigd door rvaneijk op 29 jun 2018, 10:45, 2 keer totaal gewijzigd.

Stromend
Veteraan | Forum Supporter
Veteraan | Forum Supporter
Berichten: 1656
Lid geworden op: 24 sep 2017, 16:41

Re: Denemarken staat vanaf 1-7-2018 de Pedelec toe op het fietspad

Bericht door Stromend »

In paragraaf 3 staat dat Speed Pedelecs onder de verkeersregels voor fietsers vallen.
Daarmee zijn ze toegestaan op het fietspad.
R&M Cruiser HS 6.000km,
Stromer ST2s 2017, ruim 23.000km,
Klever X Commuter 2019 va. 6-2020

rvaneijk
Veteraan
Veteraan
Berichten: 579
Lid geworden op: 10 sep 2017, 10:41

Re: Denemarken staat vanaf 1-7-2018 de Pedelec toe op het fietspad

Bericht door rvaneijk »

Stromend schreef:
29 jun 2018, 10:45
In paragraaf 3 staat dat Speed Pedelecs onder de verkeersregels voor fietsers vallen.
Daarmee zijn ze toegestaan op het fietspad.
Betekent dat dan niet, dat er verplicht op het fietspad gereden moet worden? Toestaan veronderstelt dat de basispositie de rijbaan is.

Ik ken de Deense wet(ten) niet waar de regels voor fietsers en fietsen uitgewerkt zijn. Mogelijk dat in die wet(ten) paragrafen/amendementen/besluiten staan waar de positie van de speed pedelec op de rijbaan geregeld is.

Heb je hier meer informatie over?
Laatst gewijzigd door rvaneijk op 29 jun 2018, 11:32, 1 keer totaal gewijzigd.

Stromend
Veteraan | Forum Supporter
Veteraan | Forum Supporter
Berichten: 1656
Lid geworden op: 24 sep 2017, 16:41

Re: Denemarken staat vanaf 1-7-2018 de Pedelec toe op het fietspad

Bericht door Stromend »

Letterlijk vertaald staat er:
"De regels van de verkeerswetten die van toepassing zijn op fietsen zijn van toepassing op Speed Pedelecs."

Dat is volgens mij heel duidelijk en volgens jou niet. Dat kan.
R&M Cruiser HS 6.000km,
Stromer ST2s 2017, ruim 23.000km,
Klever X Commuter 2019 va. 6-2020

rvaneijk
Veteraan
Veteraan
Berichten: 579
Lid geworden op: 10 sep 2017, 10:41

Re: Denemarken staat vanaf 1-7-2018 de Pedelec toe op het fietspad

Bericht door rvaneijk »

Ik denk dat je gelijk hebt. Als ik de kranten erop nasla (Google https://www.google.nl/search?q=cykelsti ... 80&bih=954 ) dan is er net als bij ons veel discussie.

Je kunt de Deense context niet één op één toepassen op de discussie in Nederland of België. Belangrijk om te weten is dat - voor zover ik het begrijp - (1) in Denemarken geen verplicht (brom)fiestpad is. Dus het is in Kopenhagen de keuze geweest óf op de weg, óf op het fietspad. Ook is (2) de minumim leeftijd van 15 jaar een twistpunt in Denemarken. Een 15-jarige met 45 km/h op de blauwe strook in Kopenhagen is een schrikbeeld van menigeen. Dan is er nog (3) de helm, in Denemarken wordt uitgegaan van een helm ECE-2205, niet de NTA 8766 https://ing.dk/artikel/forsoeg-med-spee ... nem-212739.

Interessant is een vergelijking van de belangrijkste Deense discussiepunten met andere landen op https://ing.dk/artikel/vi-sammenligner- ... nde-212344. Het schema is van mei 2018 en geeft voor Denemarken nog de rijbaan aan.

screenshot.1.jpg
Laatst gewijzigd door rvaneijk op 29 jun 2018, 12:08, 7 keer totaal gewijzigd.

Stromend
Veteraan | Forum Supporter
Veteraan | Forum Supporter
Berichten: 1656
Lid geworden op: 24 sep 2017, 16:41

Re: In Denemarken moet vanaf 1-7-2018 de Pedelecer zich als fietser gedragen

Bericht door Stromend »

Mooi overzicht dat een paar vragen oproept.

Bij motor staat voor NL 500 Watt. Omdat in NL de Speed Pedelec onder de wettelijke regels voor bromfietsen valt is hier een max. van 4000 Watt van toepassing.

Daarnaast wordt bij verzekering in Zwitserland de kentekenplicht genoemd. Maar dat geldt voor andere landen ook dus is verwarrend.

Helder dat er nogal wat verschillen tussen landen zijn.
R&M Cruiser HS 6.000km,
Stromer ST2s 2017, ruim 23.000km,
Klever X Commuter 2019 va. 6-2020

Gebruikersavatar
Polling
Veteraan | Forum Supporter
Veteraan | Forum Supporter
Berichten: 542
Lid geworden op: 05 okt 2017, 16:32
Locatie: Oudheusden (NB) (NL)

Re: In Denemarken moet vanaf 1-7-2018 de Pedelecer zich als fietser gedragen

Bericht door Polling »

En verder is in NL een trailer niet verboden, maar mogen daar geen kinderen in worden vervoerd. En een kinderzitjhe mag van de wet, als dat van de fabrikant ook mag (en dat verschilt dus van merk tot merk). Kind moet dan wel een goedgekeurde helm dragen, net als de bestuurder.
Peter Polling
motorloze Gaastra 4.14 voor recreatie en vakanties;
Bulls Lacuba E45 (Brose middenmotor) voor WW-verkeer

Gebruikersavatar
FreddyH
Veteraan | Forum Supporter
Veteraan | Forum Supporter
Berichten: 4526
Lid geworden op: 24 jan 2018, 17:46
Locatie: regio Eindhoven

Re: In Denemarken moet vanaf 1-7-2018 de Pedelecer zich als fietser gedragen

Bericht door FreddyH »

Stromend schreef:
29 jun 2018, 11:51
Mooi overzicht dat een paar vragen oproept.
Inderdaad:
"Toegestaan op fietspad": in NL: "Alleen uit de stad en op toegewijde paden".

Ehh, nee. Het antwoord is gewoon: nee. Een SP is in NL gewoon niet op een fietspad toegestaan, niet binnen de bebouwde kom (wat hier nogal vreemd met stad aangegeven wordt, alsof het niet in een dorp geldt) en ook niet buiten de bebouwde kom.
We mogen wel op een brom/fietspad komen. De regels zijn ZO simpel (onlogisch, maar wel simpel) en nog steeds wordt het op veel plekken veel te moeilijk en vaak incorrect verteld :aq
I intend to live forever, or die trying.
(Groucho Marx)

Plaats reactie